Právne podmienky

Právní podmínky

Všetok obsah webu Allianz Partners je chránený autorským právom so všetkými právami vyhradenými. Všetky práva na stránky, ich obsah a usporiadanie sú vlastníctvom Allianz Partners SAS a/ alebo príslušných spoločností Allianz Partners. Je zakázané kopírovať, upravovať, zobrazovať, distribuovať, prenášať, redistribuovať prostredníctvom technológie framingu, publikovania, predaja, licencovania, vytvárania odvodených diel alebo používanie akéhokoľvek obsahu, ochranné známky alebo loga pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Allianz Partners SAS.

Táto webová stránka je k dispozícii len na informační účely. Uverejnenie obsahu a prístup na webové stránky nepredstavujú, či už výslovne alebo implicitne akékoľvek poskytovanie služieb alebo produktov u nás.

Vlastníkom stránok je AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapísaná v obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúci v Českej republike prostredníctvom spoločnosti:  
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112.  

Všetky logá sú použité s vedomím  AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Na stiahnutie
plané od 25. 5. 2018
Na stiahnutie

Na stiahnutie
Na stiahnutie