Jazyk

Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia

Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia ponúka ochranu Vašich zariadení na 1 alebo 2 roky. Náhodné poškodenie (bez odcudzenia) je možné dohodnúť na 2 roky, odcudzenie na 1 rok. Poistenie nadobúda účinnosť dňom zakúpenia výrobku a chráni Váš majetok pred pádom, vniknutím kvapaliny do elektronických častí alebo pri odcudzení.

 Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia Vám zaručuje:

 • opravu poškodeného výrobku alebo výmenu za nový,
 • uhradenie nákladov na opravu či nový výrobok priamo výrobcovi či servisu,
 • ochranu v prípade krádeže vlámaním do uzamknutého priestoru (byt, pevná uzamknutá skrinka, trezor) alebo uzamknutého vozidla (batožinový priestor či odkladacia schránka) za použitia násilia.

Najčastejšie kryjeme spôsoby vzniku škôd na zariadení, medzi ktoré patria:

 • pád,
 • vniknutie kvapaliny do elektronických častí,
 • mechanické poškodenie,
 • vniknutie cudzích predmetov,
 • lúpež za použitia násilia alebo hrozby násilia,
 • krádež vlámaním za použitia násilia.

 

Jednoducho a rýchlo môžete škodu nahlásiť týmito spôsobmi: 

 1. Použitím QR kódu na poistnej zmluve sa jej údaje automaticky načítajú do webového formulára na hlásenie škôd.
 2. Online vyplnením formulára na  hlaseniskod.cz
 3. Telefonicky na +420 283 002 868.

Uzavretie Poistenia náhodného poškodenia a odcudzenia je možné u ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.