Jazyk

Poistenie mobilných zariadení

Poistenie mobilných zariadení ponúka ochranu Vášho mobilného prístroja pred náhodným poškodením, odcudzením a zneužitím dát či volacieho času. Poistenie je možné dojednať na 1 alebo 2 roky a účinnosť nadobúda dňom zakúpenia.

 

Poistenie mobilných zariadení za Vás vyrieši aj tieto prípady:

 • rozbitie displeja či dotykovej časti následkom pádu,
 • vniknutie kvapaliny do elektronických častí,
 • krádež vlámaním za použitia násilia,
 • mechanické poškodenie (spôsobené deťmi, tretími osobami alebo domácimi miláčikmi),
 • zneužitie dát a volacieho času.

Výhody, ktoré s Poistením mobilných zariadení získate: 

 

 • oprava poškodeného výrobku alebo výmena za nový,
 • uhradenie nákladov na opravu či nový výrobok priamo výrobcovi či servisu,
 • jednoduché hlásenie škody.

Jednoducho a rýchlo môžete škodu nahlásiť týmito spôsobmi:

 

 1. Použitím QR kódu na poistnej zmluve sa jej údaje automaticky načítajú do webového formulára na hlásenie škôd.
 2. Online vyplnením formulára na hlaseniskod.cz
 3. Telefonicky na +420 283 002 868.

­

­
­

Info

­

 

!

Uzavretie Poistenia mobilných zariadení je možné u našich obchodných partnerov.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.