Používáme soubory cookie, aby nám pomohly vylepšit naše webové stránky.

Prohlížením našich stránek s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

1. Obecné zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za klíčovou záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich klientů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého vás.

Správcem osobních údajů je AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČO: 276 33 900, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka číslo: 56112 (dále jen „AWP“).

2. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů

Za účelem uzavření a plnění smlouvy musíme zjišťovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Bez těchto údajů vám nemůžeme nabídnout a poskytnout své služby. Proto zákon v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Podobně to platí také pro případ zpracování údajů za účelem ochrany vašich či našich práv a zájmů (např. prevence a odhalování trestné činnosti).

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:


2.1 provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

2.2 plnění povinností v oblasti dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku (zejm. právních předpisů o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní např. - Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA),

2.3 plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování součinnosti dle zvláštních zákonů (zejm. zákon o pojišťovnictví apod.),

2.4 uchování údajů dle zákonných požadavků.

3. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Zpracování pro jiné účely než výše uvedené provádíme jen s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby.

Údaje získané s vaším souhlasem mohou být použity zejména k těmto účelům:


3.1  Nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných obchodních sdělení nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Allianz.

3.2  Předání osobních údajů členům mezinárodního koncernu Allianz za účelem nabízení a poskytování jejich obchodu a služeb či zasílání jiných obchodních sdělení.

3.3  V případě telefonického hovoru můžeme s vaším souhlasem tento hovor nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli vašim požadavkům, přáním a potřebám. Můžeme se s vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni.

                                                                                      

4.Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedeným pod body 3.1, 3.2 a 3.3 lze písemně v plném rozsahu nebo i částečně odvolat doručením písemného odvolání na adresu našeho sídla.

5. Rozsah osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které budeme zpracovávat, zahrnuje adresu, identifikační údaje účastníků smluvního vztahu a popisné údaje o smluvním vztahu. Konkrétně zpracováváme zejména: jméno, příjmení, adresu, datum narození, identifikační údaj (rodné číslo), kontaktní údaje včetně elektronických kontaktů a další, ve smlouvě nebo jiném souvisejícím dokumentu sdělené, údaje, včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

Veškeré údaje zpracováváme k výše uvedeným účelům, případně k dalším účelům, k nimž nám zvlášť udělíte souhlas.

6. Zdroje údajů

Osobní údaje získáváme:


-       přímo od vás při uzavření a plnění smlouvy,

-       od jiných osob, pokud tak stanoví právní předpisy (např. vzájemné předávání informací mezi pojišťovnami podle zákona o pojišťovnictví),

-       z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

 

7. Způsob zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat je v souladu s vnitřními předpisy nastaven bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím našich zaměstnanců a dále třetích osob (zpracovatelů) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů splňující všechny výše uvedené požadavky na zabezpečení (zejm. poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, zajistitelé a zprostředkovatelé finančních služeb). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

8. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání příslušného vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V případě udělení souhlasu tato doba činí 5 let od skončení smluvního vztahu, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

9. Právo na opravu osobních údajů

9.1  Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu.

9.2  V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:


o    požádat správce nebo i zpracovatele o vysvětlení,

o    požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


9.3  O vyřízení vaší žádosti vás vždy bez odkladu informujeme

9.4  Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato stránka je zveřejněna...

AWP P&C SA, Société par Actions Simplifiée dle francouzského práva, s kapitálem 100 817 514 Euro,se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná  u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853

Použití "cookies"

Cookies jsou malé kousky informací, které jsou ukládány Vaším prohlížečem na vašem pevném disku.

Nepoužíváme cookies tohoto druhu na tomto webu a tudíž prohlížení těchto webových stránek nebude mít za následek ukládání dalších informací na vašem počítači bez Vašeho svolení.

Používáme software pro sledování počtu příchozích zákazníků a využití webu, ke zlepšení rozvoje designu a uspořádání stránek. Tento software nám neumožňuje zachytit žádné osobní identifikační údaje.